PRECÀLCUL DE PLUSVÀLUA (Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

AVÍS IMPORTANT


Funció deshabilitada
Estem treballant per ajustar tràmit al RD 26/2021 de 09 de novembre 2021.

  • Aquest càlcul us permetrà saber l'import que hauríeu de pagar en el moment de tramitar l'impost.
  • És merament orientatiu i es realitza amb les dades facilitades per la persona sol·licitant; no serà mai vinculant per a aquest Ajuntament a l’hora de practicar la liquidació.
  • Si la transmissió ha estat efectuada fa menys de un any, no genera plusvàlua.
  • La base de l’impost es calcula sobre el valor cadastral del sòl i pel percentatge de dret transmès.
  • Els terrenys que tenguin la consideració de rústics no estan subjectes a aquest impost.

Procés per al càlcul:

  1. Assignar el dret que es transmet, usdefruit, nua propietat o propietat.
  2. Assignar la referència cadastral del bé immoble objecte de la transmissió. És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l'IBI o a l'escriptura; i també podeu accedir a la seu electrónica del Cadastre i cercar la finca per l'adreça a https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA). Si no apareix aquesta referència, o és incorrecta, us caldrà dirigir-vos a una oficina d'atenció ciutadana o a la gerència del Cadastre.
  3. Assignar la data de transmissió. És la data en què es produeix la transmissió del bé, o la data prevista.
  4. Assignar la data d'adquisició. Si desconeixeu la data de l'última transmissió, però en fa més de 20 anys, podeu introduir la data 31/12/1993, perquè com a màxim es computen els darrers 20 anys.
  5. Assignar el percentatge que es transmet, quota de participació o de transmissió.

No es consideraran dates d’adquisició les que apareguin com a conseqüència d'obra nova, divisió horitzontal, segregació, agregació, subdivisió o similars, així com les dissolucions de condomini o matrimonials. Sí es consideraran les de compravenda, permuta, donació, herències (data de defunció) o similar.

La data de transmissió, en casos d'herència, serà la data de defunció del causant. Si s'adquireix l'usdefruit o la nua propietat, sortirà per defecte una casella, en la qual haureu de posar la data de naixement de la persona usufructuària en el moment de l'adquisició del bé; si n'hi ha dues, posarem la data de naixement de la més jove.

No es tramitaran les liquidacions de l’impost quan la quota sigui inferior a 5,00 €, atès el Decret d’Alcaldia de data 03/08/2005.
  
(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa) 
 
 
 

Segons la disposició final quarta de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per poder efectuar la inscripció corresponent al Registre de la Propietat d’aquells documents que contenguin actes o contractes que meritin en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és necessari acreditar la presentació de la comunicació a què es refereix l’article 110.6.b) de l'RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual cosa us facilitam el corresponent model.

Informació del procediment  

Informació per a casos d'inexistència d'increment