Ordre del dia


1.Acta de la sessió 24 de setembre del 2020
2Ordenança de vehicles de mobilitat personal. Exp. E05872020000209
3Modificació de crèdits. Exp. E0099202000003
4Modificació ordenança fiscal n. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles. Exp. E03192020000003
5Modificació ordenança fiscal n. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. E03192020000004
6Modificació ordenança fiscal n. 4 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Exp. E03192020000005
7Modificació ordenança fiscal n. 5 reguladora de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres. Exp. E03192020000006
8Proposta del PP sobre al procés d'inscripció de formació professional (MC-29-1). Exp E0225202000029
9Proposta del PP sobre les beques per a la realització d'estudis fora de Menorca (MC-29-2). Exp E0225202000029
10Proposta d’acord de tots els grups municipals en relació a la declaració institucional del dia internacional d’acció de la despatologitzacio trans (MC-28) Exp. E02252020000028
11Donar compte dels decrets d'alcaldia:
12Precs i preguntes