Ordre del dia


1.Acta de la sessió 24 de juny del 2021
2Bonificació IBI 2021 a Campo San Carlos SL per activitat exercida per Unión Deportiva Mahón, Exp.E0145-2021-000050
3Ordenança municipal reguladora de l'habitatge de preu taxat al sector de sòl urbanitzable UP3, terme municipal de Maó. Exp. E0315-2021-000005.
4Contractació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals i centres educatius públics, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. Aprovació (Exp. E0051-2021-000008)
5Reglament de funcionament del Servei de la Casa d'Acollida. Expt. E0315 2021 000004
6Conveni modificat de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat, l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives (Ibisec), el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la construcció a Maó del Conservatori Professional de Música de Menorca. Exp. E0644-2019-000001
7Moció dels grups municipals Ara Maó i PSOE en defensa del servei públic de Correus. Exp. E0225-2021-000025
8Donar compte decrets d'alcaldia mes de juny
9Precs i preguntes