Ordre del dia


1Acta de la sessió 22 de desembre del 2021
2Aprovació pressupost general per a 2021. Exp. E0097-2020-00001
3Rectificació inventari municipal. Exercici 2019. Exp. E0242-2020-000001
4Modificació ordenança fiscal n. 17 reguladora de la taxa d'ocupació del domini públic E0319-2021-000001
5Desestimació al·legacions i aprovació definitiva ordenança VMP. Exp. E0587-2020-000209
6Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos, en relació a l'augment desproporcionat des preu de l’electricitat. Exp. ME0225-2021-000001 - SG3221MC00001
7Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a sa pujada de llum d’un 27%. Exp. E0225-2021-000002 - SG3221MC0002
8Donar compte decrets d'alcaldia
9Precs i Preguntes