Ordre del dia


1Acta de la sessió ordinària 22 de juliol de 2021
2Rendició de comptes de l'exercici 2020. Exp. E0110-2021-000003
3Bonificació IBI 2021 per activitat declarada d'especial interès, habitatges de lloguer social. Exp. E0145-2021-000074
4Mutació demanial dels terrenys per ascensor de Ses Voltes. Exp. E0283-2021-000001
5Moció que presenten els grups municipals del PSOE, ARA MAÓ, PP i Ciudadanos, en relació sobre la situació de les dones i les filletes a l’Afganistan. Exp. E0225-2021-000026 (MC-26)
6Moció que presenta el Partit Popular, en relació a la millora dels processos selectius i formació de les policies locals per esmenar la falta d’efectius de policia local als municipis. Exp. E0225-2021-000027 (MC 27-1)
7Moció que presenta el Partit popular, en relació a les aigües fecals al Port de Maó. Exp. E0225-2021-000027 (MC27-2)
8Moció que presenten els grups municipals del PP i Ciutadans , relativa a l'actual situació de Cuba. E0225-2021-000027 (MC 27-3)
9Urgència
9.1Moció del grup municipal Ciudadanos sobre la sensibilització social per lluitar contra l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Exp. E0225-2021-000028
10Donar compte Decrets Alcaldia mes de juliol i agost
11Precs i preguntes