Ordre del dia


1Pressa de possessió de la nova regidora del PP, la sra. Beatriz Estopiñan González
2Acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020 i acta de la sessió extraordinària i urgent de data 7 de maig de 2020
3Declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat econòmica realitzada pel CIM a l'immoble situat al carrer Curniola, 28, M9.05 i bonificació IBI 2020 (Exp. E01452020000134)
4Bonificació ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) (Exp. E01452020000138)
5Declaració de la no admissió a tràmit de la sol·licitud del Banco Popular de revocació de liquidació de plusvàlua (Exp. E01382018000011)
6Ratificar el conveni entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, i l'Ajuntament de Maó, d'establiment de les bases per a l'execució de les fases III, IV i V de la reforma de l'antic quarter de Santiago i cessió d'ús de l'edifici per a la instal·lació de la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir, de Maó (Exp.E06442019000003)
7Aprovació del Pla d'inversions corresponent a la cinquena pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó, Pla d'inversions FCC (Exp.E05922020000028)
8Modificació de la composició de les comissions informatives (Exp. E069220190001)
9Modificació del nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats (Exp. E069220190001)
10Moció conjunta de tots els grups municipals en relació a la campanya de sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI en el món de l'esport (Exp. E022520200010)
11Moció conjunta de tots els grups municipal en relació al Dia contra el Racisme i la Xenofòbia (Exp. E0225202000011)
12Moció conjunta de tots els grups municipals en relació al Dia Mundial de les Lipodistròfies (Exp. E0225202000012)
13Moció conjunta del PP i Ciutadans perquè les banderes de l'Ajuntament ondegin a mig pal, en memòria de les víctimes del COVID-19 (Exp. E0225202000013)
14Moció del PP relativa a mesures per fer front a la crisi econòmica i social provocada pel COVID-19 (E0225202000014)
15Donar compte de la modificació de la constitució del Grup Polític Municipal del PP (Exp. E069220190001)
16Donar compte d'informe dels Serveis Econòmics sobre les baixes d'ingressos durant l'exercici 2019 (Exp. E0598202000016)
17Donar compte dels decrets següents: 2020/HI2019/000602 (Exp. E01012020000010) 2020/HI2019/000453 (Exp. E01012020000006) 2020/HI2019/000610 (Exp. E01012020000011) 2020/HI2019/000389 (Exp. E01012020000005) 2020/HI2019/000487 (Exp. E01032020000009) 2020/HI2019/000547 (Exp. E0102202000001) 2020/HI2019000371 (Exp. E010320200005)
18Precs i preguntes