Ordre del dia


 Presa possessió del nou regidor del PP, el Sr. David Domínguez Pérez
1.Acta de la sessió 26 de novembre de 2020
2Pressupost general per a 2021. Exp. E0097-2020-00001
3Modificació ordenança fiscal núm 27 reguladora del preu públic per la prestació de serveis que es realitzin a Ca N'Oliver col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora. Exp. E0315-2020-00009
4Modificació concessió del servei de proveïments i cessió d’ús privatiu en el Mercat del Claustre del Carme. Exp. E0085-2020-0003
5Cartipàs: Modificació composició comissions informatives . Exp. E0692-2019-0001
6Urgències
6.1Proposta acord aprovació definitiva modificacio OF reguladora Impost sobre béns immobles. Exp. E0319-2020-000003
6.2Proposta aprovació definitiva modificació OF reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Exp. E0319-2020-000005
7Moció del PP sobre modificació de la Llei orgànica de modificació de la LOE per a augmentar la qualitat del nostre sistema educatiu i garantir els drets fonamentals dels espanyols recollits en la Constitució. Exp E0225-2020-00033
8Modificació cartipas. Donar compte de la modificació del grup polític municipal del PP. Exp E0692-2019-000001
9Donar compte decrets d'alcaldia.
10Precs i preguntes