Ordre del dia


1.Acta de la sessió 22 d'abril del 2021
2Festes Locals per a l'any 2022. Exp E0588-2021-000188
3Ordenança núm. 16 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària. E0321-2021-000002
4Modificació de crèdit al Pressupost, basses execució i annex subvencions nominatives. Exp. E0099-2021-000001
5Aprovació definitiva modificació del topònim de la ciutat. Exp. E0311-2020-000001
6Aprovació inicial de la modificació del reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Maó. Exp E0315-2021-000001
7Moció que presenta el Partit Popular per instar al Govern a rebaixar l’IVA al servei de perruqueries, barberies i estètica. Exp. E0225-2021-000018
8Moció que present el Partit Popular, en relació a demanar la dotació de suficients places per a acollir a tots els alumnes que superin les proves d’accés al programa British Council. Exp. E0225-2021-000018
9Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular y Ciudadanos , sobre el Port de Maó. Exp. E0225-2021-000019
10Moció que presenten els grups municipals d’Ara Maó i del PSOE , sobre el sosteniment de centres del primer cicle d’educació infantil. Exp. E0225-2021-000020
11Moció que presenten el grups municipals d’Ara Maó i PSOE, a favor d’alliberar les patents de les vacunes anti-Covid-19. Exp. E0225-2021-000021
12Donar compte al ple de la xifra oficial població 2020. Exp. E0299-2020-00001
13Donar compte decrets d'alcaldia mes d'abril
14Precs i preguntes