Ordre del dia


1.Acta de la sessió 24 de setembre del 2020 
2.Ordenança de vehicles de mobilitat personal. Exp. E05872020000209 
3.Modificació de crèdits. Exp. E0099202000003 
4.Modificació ordenança fiscal n. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles. Exp. E03192020000003 
5.Modificació ordenança fiscal n. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. E03192020000004 
6.Modificació ordenança fiscal n. 4 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Exp. E03192020000005 
7.Modificació ordenança fiscal n. 5 reguladora de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres. Exp. E03192020000006 
8.Proposta del PP sobre al procés d'inscripció de formació professional (MC-29-1). Exp E0225202000029 
9.Proposta del PP sobre les beques per a la realització d'estudis fora de Menorca (MC-29-2). Exp E0225202000029 
10.Proposta d’acord de tots els grups municipals en relació a la declaració institucional del dia internacional d’acció de la despatologitzacio trans (MC-28) Exp. E02252020000028 
11.Donar compte dels decrets d'alcaldia: 2020/HI2019/0001264 (Exp E0101202000026) 2020/HI2019/0001221 (Exp E0102202000002) 2020/HI2019/0001152 (Exp E0103202000016) 2020/DA2019/000091 (Exp E0692201900001) 2020/DA2019/000092 (Exp E0692201900001) 2020/DA2019/000095 (Exp E0692201900001) 2020/DA2019/000106(Exp E0205201900002) 
12.Precs i preguntes