Ordre del dia


1.Pressa de possessió de la nova regidora d'Ara Maó, la sra. Catalina Ferrer Florit Exp. E020720200002 
2.Actes: - a) sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020 - b) sessió extraordinària de data 27 d'agost de 2020 
3.Modificació de la composició de les comissions informatives (Exp.E069220190001) 
4.Modificació del nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats (Exp. E069220190001) 
5.Proposta d'acord del grup municipal del PP sobre combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social. Exp E0225202000025 (SG3220MC0025) 
6.Proposta d'acord de tots els grups municipals sobre declaració de filla il·lustre de Maó, a la Sra. Margarita Orfila Tudurí. Exp E0225202000026 (SG3220MC0026) 
7.Proposta d'acord del grup municipal PSOE i Ara Maó, en relació a la necessitat de regular els drets i garanties de les persones en el procés de morir i el dret a l'eutanàsia. Exp E0225202000027 (SG3220MC0027-1) 
8.Proposta d'acord del grup municipal PSOE I ARA Maó, en relació a la gestió del servei d'escoles 0-3 Exp E0225202000027 (SG3220MC0027-2) 
9.Donar compte modificació del grup municipal Ara Maó (exp E069220190001) 
10.2020/HI2019/001104 (exp E0103202000015) 2020/HI2019/001099 (exp E0101202000024) 2020/HI2019/001032 (exp E0101202000020) 2020/HI2019/001042 (exp E0101202000022) 2020/HI2019/001127 (exp e0101202000025) Decret composició Junta de Govern i delegació de competències com a regidor d'educació i joventut, el Sr. Antonio Carrillos Cantó (exp E069220190001)-2020/DA2019/000073 Decret nomenament com a 4 tinent d'alcalde, el sr. Carrillos (exp E069220190001)-2020/DA2019/000072 Decret delegacions de Secretaria a les Comissions Informatives (exp E069220190001)-2020/DA2019000086 Decret nomenament representants municipals en el Pla Insular contra incendis forestals de Menorca (exp E020520190002)2020/DA2019/00085 
11.Precs i preguntes