Ordre del dia


1.Acta de la sessió de 25 de juny de 2020 
2.Compte general 2019. Exp. E0110-2019-000001 
3.Festes locals per a l'any 2021. Exp. E0588-2020-000168 
4.Concessió medalla d'or de la ciutat al Club Marítim. Exp. E0644-2019-000037 
5.Proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciudadanos en relació a la presa mesures per garantir la salut dels viatgers per minimitzar contagis Covid-19. Exp. E0225-2020-00018 
6.Proposta d'acord de tots els grups municipal pel reconeixement a persones i col·lectius que han col·laborat durant la pandèmia. Exp. E0225-2020-00019 
7.Proposta d'acord de tots els grups municipals per l' adhesió a la declaració de la Femp a favor de l'agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible. Exp E0225-2020-00020 
8.Proposta d'acord de tots els grups municipals en relació a mesures de comerç. Exp. E0225-2020-00021 
9.Proposta d'acord dels grups municipals Ara Maó i PSOE en relació als romanents de tresoreria i superàvit de les entitats locals. Exp. E0225-2020-00022 
10.Proposta d'acord dels grups municipals Ara Maó i PSOE per a la defensa de la Vall del Jorda a Palestina. Exp. E0225-2020-0023 
11.Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular sobre la lliberació de la totalitat del superàvit dels ajuntament per a la lluita contra els efectes del Covid-19. Exp E02252020000024-1 (MC-24-1) 
12.Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular sobre el reglament d'usos linguistics de l'ajuntament. Exp. E0225202000024-2 (MC-24-2) 
13.Donar compte dels decrets: 2020/HI2019/000838 (exp. E0103202000014) 2020/HI2019/000872 (exp. E0101202000018) 2020/HI2019/000902 (exp. E0101202000019)  
14.Donar compte renuncia regidora Laia Obrador Pons. Exp. E020720200002 
15.Precs i preguntes