Ordre del dia


1.Acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020 
2.Models de declaració de bens i activitats (Exp. E021020200001 
3.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre les festes patronals de St. Gaietà, St. Climent i la Mare de Déu de Gràcia per ser tratada davant el ple de la corporació. (Exp. E022520200015-1) 
4.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre els canvis duits a terme en el Port. (Exp. E022520200015-2) 
5.Proposta conjunta d'acord que presenten els grups municipals d'AraMaó i Partit Socialista Obrer Espanyol, per tal de sol·licitar al govern Espanyol una moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals a la mar Mediterrània. (Exp. E022520200016) 
6.Donar compte dels decrets: 2020/HI2019/000756 (Exp. E0103202000010) 2020/HI2019/000807 (Exp. E0103202000012) 2020/HI2019/000814 (Exp. E0103202000013) 2020/HI2019/000791 (Exp. E0101202000012) 2020/HI2019/000813 (Exp. E0101202000014) 2020/HI2019/000812 (Exp. E0102202000016)  
7.Precs i Preguntes