Ordre del dia


1.Declaració de la urgència 
2.Modificació de crèdit (suplements de crèdit) del pressupost de l'exercici 2020, en aplicació del superàvit (Exp. E099202000001) 
3.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic, tarifa b, c i e (Exp. E031920200002) 
4.Donar compte al ple de cessament del regidor, el Sr. Llorenç Coll Pons (Exp. E0207202000001) 
5.Donar compte del Decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i del informe d'intervenció de data 31-03-20 (Exp. E0111202000001) (decret núm. 2020/HI2019/386) 
6.Donar compte dels decrets d'alcaldia: Aprovació d'incorporació de crèdits a l'exercici 2020. (Exp. E0104.2020.000001) (decret núm. 2020/HI2019/412) Aprovació de la modificació pressupostària (Exp. E09920200002) (decret núm 2020/HI2019/611)  
7.Informacions d'Alcaldia i grups municipals