Ordre del dia


1.Acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2020 
2.Declaració activitat especial interès: aparcament camí d'en Barrotes; i bonificació IBI 2020 (Exp. E01452020000083) 
3.Donar conformitat a l'aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca (FPDM) (Exp. E05992019000047) 
4.Nomenament de representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats (Exp. E069220190001) 
5.Moció formal conjunta dels grups que conformen el Ple de l'Ajuntament de Maó, en relació a la celebració del Dia Internacional de la Dona (Exp. E0225202000004) (SG3220MC0004) 
6.Proposta conjunta d'acord dels grups municipals del Partit Socialista Obrer Espanyol i l'agrupació d'electors Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos de Menorca, en relació a la construcció d'una nova torre de control a l'Aeroport de Menorca. (Exp. E0225202000005) (SG3220MC0005) 
7.Proposta d'acord que presenten els grups municipals del Partit Socialista Obrer Espanyol i l'agrupació d'electors Ara Maó, en relació a la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera. (Exp. E0225202000006) (SG3220MC0006) 
8.Proposta conjunta d'acord dels grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol, agrupació d'electors Ara Maó i Ciudadanos de Menorca, en relació al suport als pagesos de les Illes Balears. (Exp. E0225202000007) (SG3220MC0007)  
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a l'enllumenat del municipi. (Exp. E0225202000003) (SG3220MC0003) 
10.Donar compte de la modificació del Grup Municipal Ara Maó. (Exp. E069220190001) 
11.Donar compte de decrets d'Alcaldia. 
12.Precs i preguntes