Ordre del dia


1.Presa possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Maó del Sr. Antoni Carrillos Cantó del grup Ara Maó (Exp. E020720190002)  
2.Acta anterior 
3.Pressupost general de l'Ajuntament de Maó per a l'exercici 2020: resolució reclamacions presentades i aprovació definitiva (Exp. E00972019000001) 
4.Modificació Ordenança fiscal n. 25, regladora del Preu Públic per presentació servei escoles infantils de 0 a 3 anys (Exp. E03192020000001) 
5.Cessió d'ús d'un be municipal de domini públic a favor del Consorci de residus sòlids i d'energia de Menorca (Exp. E0644201900028) 
6.Declaració activitat especial interès desenvolupada per Orfeón Mahonés i Bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000696) 
7.Declaració activitat especial interès desenvolupada per Club Tenis Mahón i bonificació IBI 2020 (Exp.01452019000506) 
8.Declaració activitat especial interès aparcament Sinia La Plana i bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000719) 
9.Declaració activitat especial interès desenvolupada per Unión Deportiva Mahón i bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000680) 
10.Declaració activitat especial interès desenvolupada per Institut Balear de l'Habitatge i bonificació IBI 2020 (Exp. E0145019000711) 
11.Declaració activitat especial interès desenvolupada per Club Marítimo Mahón i Bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000664)  
12.Concessió de Medalla d'Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón. Inici d'expedient (Exp. E06442019000037) 
13.Proposta conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Maó-Mahón relativa a regulació i limitacions dels jocs d'atzar i les cases d'apostes (Exp. E022520200001) (SG3220MC0001) 
14.Proposta que presenta el grup municipal del Partit Popular, sobre el projecte del conservatori a la Sala Augusta (Exp. E0225202000002) (SG3220MC0002-1) 
15.Proposta que presenta el grup municipal del Partit Popular, sobre el turisme de creuers (Exp. E0225202000002) (SG3220MC0002-2) 
16.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
17.Precs i preguntes