Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gabriel Pons Pons 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
4.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació de la composició del Grup Polític Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
5.Proposta de modificació de nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats 
6.Proposta de modificació de la composició de les comissions informatives 
7.Declaració d'especial interés i bonificació ICIO a l'IBISEC per obres a l'Escola d'Arts i Oficis (Exp. E01452019000523) 
8.Transmissió de branca d'activitat de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA a favor de l'empresa FCC Medio Ambiente, SA, mitjançant segregació, en la qual s'inclou el contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària del terme municipal de Maó (Exp. E06782019000003) 
9.Contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària del terme municipal de Maó-Mahón. Modificació i pròrroga del contracte (Exp. E00862017000010) 
10.Reglament de la prestació del Servei social comunitari d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Maó (Exp. E03152018000001) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la proposta del repartiment del fons de l'ecotaxa (Exp. SG3219MC0015-1) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a condemnar la violència generada a Catalunya (Exp. SG3219MC0015-2) 
13.Precs i preguntes