Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació de decret d'Alcaldia de data 22/07/2019 de nomenament de representants municipals en els òrgans col·legiats 
3.Presa de possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Maó de la Sra. Maria Pons Roselló, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
4.Bonificació IBI 2018 al Consell Insular de Menorca, per activitat declarada d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat econòmica realitzada a l'immoble ubicat al carrer Curniola de POIMA. Ref. cadastral: 585305FE0155H0001ZF (Exp. E01452019000189) 
5.Bonificació IBI 2019 al Consell Insular de Menorca, per activitat declarada d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat econòmica realitzada a l'immoble ubicat al carrer Curniola de POIMA. Ref. cadastral: 5858305FE0155H0001ZF (Exp. E01452019000256) 
6.Segon expedient de Modificació de Crèdit per suplement de crèdit (Exp. E00992019000002) 
7.Concessió de la medalla d'or de la Ciutat al Club Deportivo Alcázar. Inici expedient (Exp. E06442019000036) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'arribada de creuers al port de Maó (Exp. SG3219MC0013-1) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al problema existent a l'àrea d'Urbanisme, principalment amb la gestió i tramitació de llicències (Exp. SG3219MC0013-2) 
10.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Partit Socialista Obrer Espanyol i Ara Maó relativa a l'aprovació d'un reconeixement explícit al professorat, la tasca docent i a la comunitat educativa (Exp. SG3219MC0014) 
11.Precs i preguntes