Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia d'incorporació de crèdits al Pressupost de l'any 2019 (Exp. E01042019000001) 
4.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 12/04/2019, d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, del límit de deute, del període mitjà de pagament i de l'aplicació del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2018 ( Exp. E01112019000001) 
5.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 13/06/2019, de discrepàncies i resolucions adoptades per la presidenta de la corporació contràries a les objeccions fiscals efectuades per la Intervenció municipal, exercici 2018, i de l'informe justificatiu d'Alcaldia de data 13/06/2019, quant a la seva actuació (Exp. E05982019000059) 
6.Donar compte de decret d'Alcaldia de delegació de competències d'Alcaldia, relatives als barris del municipi de Maó-Mahón 
7.Donar compte de decret d'Alcaldia de nomenament de representants municipals als òrgans col·legiats  
8.Declaració d'especial interès d'obres realitzades per la Fundació Hospital Illa del Rei i bonificació en l'impost de construccions i obres (Exp. E01452019000371) 
9.Rectificació de l'Inventari Municipal, exercici 2018 (Exp. SG3619IV0001) 
10.Festes locals 2020 (Exp. E05882019000310) 
11.Adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels terrenys, construccions i resta d'instal·lacions municipals necessàries per a la prestació del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca (Exp. E05922018000097) 
12.Pla de gestió sostenible de l'aigua de Maó (Exp. E05922019000033) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al projecte del Conservatori de Menorca a la Sala Augusta (Exp. SG3219MC0007) 
14.Proposta conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Maó-Mahón relativa a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Deportivo Menorca (Exp. SG3219MC0008) 
15.Proposta conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Maó-Mahón relativa a la representació d'aquesta institució en el Consell d'Administració d'Autoritat Portuària (Exp. SG3219MC0009) 
16.Precs i preguntes