Ordre del dia


1.Pronunciament de la urgència 
2. Acta anterior 
3.Periodicitat de les sessions 
4.Creació i composició de les comissions informatives 
5.Nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats 
6.Donar compte de decrets d'Alcaldia - Constitució de Grups Polítics Municipals - Constitució de la Junta de Portaveus - Constitució de la Junta de Govern Local - Nomenament de tinents d'Alcaldia 
7.Retribucions als membres de la corporació 
8.Donar compte de decrets d'Alcaldia de delegació de competències en Junta de Govern Local, tinents d'Alcaldia i Regidors 
9.Donar compte d'escrit de Secretaria relatiu a delegació de funcions en comissions informatives