Ordre del dia


1.Constitució de la Mesa d'edat 
2.Constitució de la Corporació 
3.Elecció d'alcalde/essa