Gestions i serveis

Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió


Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres de construcció d'una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Sol·licitud de llicència d’obres correctament omplerta (sol·licitud obra major):
- 2 còpies projecte (excepte tràmits a altres administracions)
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic
- Comunicació de l’empresa constructora
- Valoració de la gestió residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una obra per xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació o denegació
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC, que calcularà l’impost d’obres i
construccions a pagar i avisarà el promotor de les obres
7. Pagament de l’ICIO i notificació de la resolució a la persona interessada
8. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 250 a 849 €, segons superfície. ICIO del 1% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: