Gestions i serveis

Sol·licitud subvenció Millorant ca teva, milloram Maó 2021
Tramitar

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquest tràmit és la sol·licitud de participació en el procés de concessió de subvencions destinades a rehabilitació de façanes i/o millores d’accessibilitat i habitabilitat, dins la Campanya “Millorant Ca Teva, Milloram Maó” de l’any 2021.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els propietaris de l’edifici objecte de rehabilitació, sempre que es compleixin els requisits indicats en les bases 2 i 6 de la Convocatòria.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Sol·licitud de subvenció, correctament complimentada.
- Signatura i cumplimentació del grau de participació de tots els propietaris de l’immoble.
- Acreditació de la condició de representant i dels poders que té reconeguts en cas d’actuar mitjançant representació.
- Fotografies prèvies de façana a intervenir (si és el cas).
- Fotografies prèvies de l’actuació interior (habitabilitat) a realitzar (si és el cas).
-- En el cas d’aprofitament d’energia solar, croquis o explicació d’on s’instal·laran els equips.
-- En el cas de millores d’eficiència energètica o habitabilitat, explicació justificativa.
- Pressupost de les obres a realitzar en façana, redactat pel constructor/a (si és el cas).
- Pressupost de les obres a realitzar en interiors, redactat pel constructor/a (si és el cas).
- Notes simples Registrals de cadascun dels propietaris actuals (de tot l’edifici en cas de façanes i de l’immoble en qüestió en cas d’obres interiors)
- Model d’Alta de Creditor/a, procediment de pagament i modificació de dades bancàries en cas de no constar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Carpeta ciutadana o pàgina web de l’Ajuntament de Maó.
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: El termini de resolució és de DOS mesos.
Tarifes aplicables: gratuït
Resposta al ciutadà: Notificació de Concessió de Subvenció per l’òrgan competent.
Marc Legal: - PGOU de 2012 de la ciutat de Maó, aprovat definitivament al BOIB 157 de 15 de desembre de 2016.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears.
- Convocatòria de Subvencions destinades a la rehabilitació de Façanes i/o Millores en Accessibilitat i Habitabilitat 2020.
- Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Maó.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reglament que la desenvolupa.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En el cas d’intervencions en façanes, com les mateixes son part comuna de l’edifici, es requerirà s’indiqui el grau de participació de cadascun dels propietaris de la mateixa, i l’acreditació de tots ells.
 


Documents Relacionats: