Gestions i serveis

Pròrroga de llicència d’obres
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una pròrroga del termini d’inici i termini de finalització de les obres d'una llicència d'obres concedida per la meitat dels terminis establerts a la llicència.
Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: Els promotors d'una obra que compti amb una llicència concedida.
Requisits a complir: La sol·licitud s’ha de fer abans que hagi transcorregut el termini i està subjecte a la resta de condicions de la llicència atorgada i normativa urbanística vigent.

Es pot concedir, també, una segona i última pròrroga per la meitat del termini establert en la primera pròrroga, justificada i sempre que:
1) el coeficient de construcció executada sigui almenys del 50%
2) estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors incloses, i es reflecteixi en un certificat de la direcció facultativa de l'obra.

Documentació a presentar: - Sol·licitud de pròrroga correctament omplerta
- Fotografies de l'estat de les obres actual
- Certificat de la direcció facultativa de l’obra, en cas de segona i última pròrroga

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Telemàticament
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: Taxa de 145 € per pròrrogues d'obra major, mitjançant autoliquidació
Resposta al ciutadà: Notificació de resolució
Marc Legal: - Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa a la persona interessada, aquesta haurà d'entendre's desestimatòria.
Observacions: