Gestions i serveis

Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència de primera utilització i/o de devolució de fiança per residus de construcció.
Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: Els promotors d'una obra que compti amb una llicència concedida
Requisits a complir: La sol·licitud que ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a l'administració que va atorgar la llicència urbanística corresponent.


Documentació a presentar: Per a la llicència de primera utilització / Para la licencia de primera utilización

- Certificat final d'obra i habitabilitat expedit per la direcció facultativa de les obres i visat per col·legi professional, on han de constar els fets següents:

a) Data de conclusió de les obres.
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
c) Que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat
d) Que l’edifici construït compta amb el nivell d’habitabilitat exigit pel Decret 145/1997 sobre condicions de dimensionament, higiene i d’instal.lacions per al disseny i habitabilitat d’habitatges i altres disposicions concordants.

- Pressupost d'execució material de l'obra actualitzat a la data de la sol·licitud de la primera utilització o justificat signat pel tècnic director

- fotografia de les façanes / fotografia de las fachadas
- Còpia del certificat de l'adequada la gestió de residus de l'obra expedit per gestor de residus autoritzat

- Plànols finals de l'edificació, en cas de modificació no substancial del projecte aprovat

- Declaració cadastral 900D

- Model d'alta com a proveïdor, per a presentació de dades bancàries (si no figura en la base de dades municipal),

- Autorització de representació davant de l’administració pública, si escau.

Per a la devolució fiança de residus

- Justificant de l'abonament de la taxa / Justificant del abono de la Tasa

- Còpia del certificat de l'adequada la gestió de residus de l'obra expedit per gestor de residus autoritzat

- Autorització de representació davant de l’administració pública

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: Taxa de 131 € de 1 o 2 unitats; 181 € de 3 a 5 unitats; 283 € més de 5 unitats, mitjançant autoliquidació
Resposta al ciutadà: Notificació de resolució
Marc Legal: -Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al licitador, aquesta haurà d'entendre's desestimatòria
Observacions:
 


Documents Relacionats: