Gestions i serveis

Certificat de carència per a tramitar posteriorment la cèdula d'habitabilitat en el CIME, per a construccions anteriors a l'any 1987
Tramitar

Objecte del Tràmit: (article 10.3.b Decret 145/1997)
Certificació expedida pel secretari de l’Ajuntament, amb el vistiplau del batlle en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la seva sol licitud, acreditativa que l’esmentada edificació fou acabada amb anterioritat a l’1 de març de 1987, previ informe emès pel tècnic municipal en base a la constància de l’esmentada edificació en el cadastre o qualsevol altre registre o document públic o, en tot cas, en plànols topogràfics o fotografies aèries. Aquesta certificació haurà de ser, també, acreditativa de l’absència d’expedient d’infracció urbanística en vigor per incompliment de la legalitat urbanística, així com que aquesta edificació no ha estat, des de l’esmentada data, objecte de cap de les obres assenyalades en el punt a) de l’article 8 d’aquest Decret subjectes a llicència municipal, així com qualsevol altres circumstàncies que l’Ajuntament consideri oportunes.

Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: Els propietaris de les edificacions construïdes amb anterioritat a l'1 de març de 1987, que no comptin amb cèdula d'habitabilitat.


Requisits a complir: 1. Presentació de la sol·licitud del certificat.
2. Informe tècnic.
3. Informe jurídic (si escau).
4. Emissió del certificat subscrit pel secretari o la secretària de l'ajuntament.

Documentació a presentar: - Sol·licitud correctament omplerta i comprovant del pagament de l'autoliquidació de la taxa municipal
- Documentació acreditativa de que l’edificació fou acabada amb anterioritat a l’1 de març de 1987, ja sigui mitjançant còpia de l’escriptura d’obra nova i/o de la divisió horitzontal, anterior a l’1 de març de 1987, o certificació literal del registre de la propietat, acreditativa de l’antiguitat de l’immoble

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 1 mes per emetre l’informe
Tarifes aplicables: Taxa de 20 €, mitjançant autoliquidació
Resposta al ciutadà: Ofici remetent el certitifcat
Marc Legal: - Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Decret 145/1997 de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: