Gestions i serveis

Comunicació de la realització d'obres de manteniment de façanes i mitgeres d'edificis
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació de la realització d'obres de manteniment de façanes i mitgeres d'edificis, d'acord al Ban d'Alcaldia de 19 de juny de 1996.
Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra
Requisits a complir: Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà.

S’exceptuen:

1) Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral o sotmeses a informe previ de l’Autoritat Portuària.
2) Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

Documentació a presentar: 1) Sol·licitud correctament omplerta
2) Fotografies de l'estat i color de les façanes actual/ Fotografías del estado i color de la fachada actual

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 7 dies naturals per la verificació i comprovació de dades
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà: a) No detecció deficiències: inici obres directament. Innecessarietat de dictar resolució expressa per l'Administració, sempre que sigui conforme amb la normativa urbanística i sectorial d'aplicació
Marc Legal: - Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat les obres s'entendran autoritzades si el comunicant no rep una comunicació contrària a la seva petició.
Observacions:
 


Documents Relacionats: