Gestions i serveis

Certificat d'aprofitament urbanístic
Tramitar

Objecte del Tràmit: Totes les persones tenen dret a obtenir de l’Ajuntament l'emissió de certificats referits a l'aprofitament urbanístic o, en general, a les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

El certificat, subscrit pel secretari o la secretària de l'ajuntament, expressarà el règim urbanístic aplicable a la finca o les finques en aquest moment, i indicarà si és o no edificable.

Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada
Requisits a complir: El certificat tindrà una vigència de sis mesos des de la seva notificació a la persona que l'ha sol·licitat.
Documentació a presentar: Sol·licitud correctament omplerta i l'autoliquidació de la taxa municipal
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: S'expedirà en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
Tarifes aplicables: Taxa de 20 €, mitjançant autoliquidació
Resposta al ciutadà: Notificació
Marc Legal: - Lllei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Ordenança Fiscal Núm. 19 reguladora de la taxa per concessió de llicències municipals

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: