Gestions i serveis

Ajudes econòmiques comerços COVID-19
Tramitar

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquesta convocatòria, d’acord amb bases reguladores, és la concessió d'ajudes econòmiques a persones titulars d’un negoci afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre titulars d’un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats a la base tercera de les bases reguladores.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Declaració responsable telemàtica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Les sol·licituds es presentaran únicament de forma telemàtica.
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: El termini de presentació serà de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de les presents bases a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a través del diari oficial de la província (BOIB) i de la pàgina web de l'Ajuntament de Maó.
Terminis de l'administració: El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de procediment no podrà excedir de tres mesos, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Maó.
Tarifes aplicables: Cap
Resposta al ciutadà: La resolució de la concessió, serà notificada a les persones sol·licitants de conformitat amb el que prescriuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació en el BOIB, a través de la BDNS.
Marc Legal: Bases que regeixen la convocatòria, l’Ordenança general municipal de subvencions de l’Ajuntament i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sentit del Silenci Administratiu: S’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda econòmica.
Observacions:
 


Documents Relacionats: