Gestions i serveis

Comunicació prèvia d’obres per a activitat


Objecte del Tràmit: Comunicar a l’Ajuntament la realització de les obres sense projecte i de les instal·lacions, si n’hi ha, per dur a terme una nova activitat permanent o per modificar-ne una d’existent.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: Estan subjectes al règim de comunicació prèvia, en els termes que preveu aquesta llei, les obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o les obres d’edificació que no necessiten projecte, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

No es poden subjectar a aquest règim, en cap cas, els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsol que s’indiquen a continuació:

a) Amb caràcter general, qualssevol dels actes que es realitzin en sòl rústic protegit i a edificis declarats béns d’interès cultural o catalogats.
b) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques, a qualsevol classe de sòl, quan no formin part d’un projecte de reparcel·lació.
c) Les obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la cimentació i l’estructura portant de l’edifici.
d) Les obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici.
e) La demolició total o parcial de construccions i edificacions, excepte en els casos de ruïna imminent.
f) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge.
h) La primera ocupació de les edificacions de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior.
i) Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l’article 128 de la Llei 12/2017.

No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici als supòsits previstos a la Llei 12/2017, d’acord amb la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19:

• Obres d’escassa entitat constructiva i econòmica, en sòl urbà, amb pressupost inferior a 3.000€ i executades exclusivament en interiors (en aquests casos, amb un límit d’una intervenció anual, no cal comunicar-la).

Documentació a presentar: - Comunicació prèvia d’instal·lació d’activitat, correctament emplenada (AO02).
- DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
- Autoritzacions sectorials, si escau.
- Plànol de l’estat actual del local o fotografies representatives.
- Fotografia de la façana.
- Croquis de les obres a realitzar.
- Pressupost desglossat.
- Nomenament de constructor/a; còpia de full patronal (Associació de Constructors)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Telemàticament / Amb cita prèvia a través de www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: La comunicació prèvia no inicia un procediment administratiu, només és una forma d’actuació administrativa. La Regidoria d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública és competent per comprovar —per qualsevol mitjà admès en dret i en qualsevol moment— la veracitat de les dades aportades en la comunicació, així com per comprovar si la implantació de l’activitat s’ajusta a la legalitat vigent.
Tarifes aplicables: Taxa d’obres sense projecte: 5% del pressupost d’execució material (PEM); amb un mínim de 25 € i un màxim de 145 € / Taxa d’activitats: segons la seva classificació i superfície / ICIO: 1% del pressupost
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
- Pla general d’ordenació urbana de Maó.

Sentit del Silenci Administratiu: No s’aplica.
Observacions: Si és necessària l’ocupació de la via pública, per realitzar-hi les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local.
 


Documents Relacionats: