Gestions i serveis

Llicència d’obres amb projecte per a activitat


Objecte del Tràmit: Obtenir una llicència per a obres que precisen projecte per implantar o modificar una activitat existent.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra i/o activitat.
Requisits a complir: Els requisits a complir per obtenir aquest títol habilitant són:

1. Que les obres a executar precisin la redacció d’un projecte per part d’un tècnic/a competent.

Amb caràcter general, són les que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d’ús comú, o del nombre de locals; i que afectin el disseny exterior, el fonament, l’estructura o les condicions d’habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions.

D’acord amb l’art. 43 del PGOU, són les següents:
- Edificacions de nova planta d’edificis, instal·lacions i piscines.
- Obres de rehabilitació: millora, modificacions i reforços estructurals; increment de les comunicacions verticals; incorporació d’aparcaments a la planta baixa.
- Obres de gran reforma, que no derrueixen l’edificació existent, però superen les delimitacions de les obres de rehabilitació.

2. Que les obres a executar siguin per implantar una nova activitat o bé per modificar-ne una d’existent amb títol habilitant.

S’entén per activitat l’establert a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitat a les Illes Balears i les seves modificacions.

Documentació a presentar: - Sol·licitud llicència d’obres amb projecte per a activitat (AO01).
- DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
- Annex memòria urbanística (art. 41 PGOU).
- Full d’estadística del Ministeri de Foment.
- Fitxa de valoració de residus de construcció o demolició.
- Documentació ambiental, si escau.
- Autoritzacions sectorials, si escau.

Documentació addicional al projecte en bàsic
- Projecte bàsic, acompanyat del projecte preliminar d’activitats, d’acord amb l’annex 2 de la Llei 7/2013, o integrar contingut d’aquest en el projecte d’obres.
- Declaració responsable de tècnic o tècnica competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC.07).

Documentació addicional per a projectes d’obres executius o bàsics i executius
• Projecte d’obres, acompanyat del projecte d’activitats, d’acord amb l’annex 2 de la Llei 7/2013, o integrar contingut d’aquest en el projecte d’obres.(*)
• Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’indicat a la normativa d’aplicació.
• Programa de control de qualitat, si escau.
• Full d’assumpció de la direcció tècnica d’obres, degudament visat pel col·legi corresponent.
• Full d’assumpció de la direcció tècnica d’instal·lacions, degudament visat pel col·legi professional.
• Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte/a tècnic/a, si escau.
• Contracte formalitzat amb gestor/a de residus autoritzat.
• Nomenament de constructor/a; còpia de full patronal (Associació de Constructors).

(*) Si s’opta per presentar un projecte preliminar d’activitats, abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar el projecte complert d’activitats.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Telemàticament / Amb cita prèvia a través de www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: La tramitació i resolució de la sol·licitud de llicència d’obres que precisen la redacció de projecte per a una activitat permanent.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: El termini màxim establert normativament per resoldre i notificar una llicència d’obres amb projecte és de tres mesos, sens perjudici de la procedència de la interrupció del termini en els termes que fixa l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tarifes aplicables: Taxa d’obres: de 250 a 849 €, segons superfície / Taxa d’activitats: segons tipus d’activitats i superfície / ICIO: 1% del pressupost
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
- Pla general d’ordenació urbana de Maó.

Sentit del Silenci Administratiu: D’acord amb l’article 151.4 de la Llei 12/2017, si, transcorregut el termini establert, no s’ha dictat i notificat resolució expressa, es pot entendre estimada per silenci administratiu la sol·licitud, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estatal o autonòmica prevegi expressament el caràcter negatiu de la resolució en termini.

Això no obstant, sens perjudici de la normativa sectorial, no s’entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d’autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l’ordenament jurídic (article 11.3 TRLSRU), ni les relatives a la utilització o l’ocupació de béns del domini públic local (article 179.2.e de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears).

Observacions: Si és necessària l’ocupació de la via pública, per realitzar-hi les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local.
 


Documents Relacionats: