Gestions i serveis

Declaració responsable obres majors segons art. 5 del RDL 8/2020
Tramitar

Objecte del Tràmit: Règim excepcional de declaració responsable per a obres i instal·lacions d’actes subjectes a llicència urbanística segons art. 146 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre (obres amb projecte tècnic), conforme a l’art. 5 del RDL 8/2020 de 13 de maig de 2020.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: El promotor, persona física o jurídica, de les obres o les instal·lacions que es pretenguin realitzar, o el seu representant.
Requisits a complir:
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Persona física que no està obligada al tràmit telemàtic, a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion002 / www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: La data màxima per a presentar declaració responsable és fins el 31 de desembre de 2021.
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Variable, segons superfície d’intervenció ordenança municipal vigent a) Fins 100 m2 250 € b) Entre 100 m2 i 300 m2 500 € c) Més de 300 m2 849 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 5 del RDL 8/2020, de 13 de maig de 2020
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: 1. Les obres i instal·lacions a realitzar han d’estar situades en sòl urbà, i han de ser conformes a la legislació urbanística.
2. La Declaració responsable s’ha de presentar abans del 31 de desembre de 2021.
3. Quins actes es poden acollir. Es poden acollir al règim excepcional de la declaració responsable, els actes subjectes a la llicència urbanística previstos a l’art. 146 de la Llei 12/2017.
4. Aquest règim no és aplicable:
• A les obres, actes i instal·lacions previstes a l’art. 11.4 del RD 7/2015, de 30 d’octubre, o d’altres obres que la normativa sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia:
a) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques a qualsevol classe de sòl, quan no formin part d’un projecte de reparcel·lació.
b) Les obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta.
c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva a terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan l’esmentada tala es derivi de la legislació de protecció de domini públic
• A la zona de servitud de protecció de Costes
• Als edificis en situació de fora d’ordenació
• A les ampliacions dels edificis existents
• A la demolició total de les construccions i edificacions existents
• A les obres i instal·lacions en concepte de legalització
• A les obres i intervencions que es portin a terme a edificis o construccions que siguin béns d’interès cultural o catalogats
5. En cas de reforma integral, s’ha de millorar l’eficiència energètica de les construccions i instal·lacions i s’han d’incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.
Si aquesta reforma integral afecta a elements estructurals de l’edificació, a més de l’anterior, s’haurà d’adjuntar pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil del promotor de l’obra.
6. És obligatori acompanyar per cada intervenció, la documentació requerida per al cas, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior que corresponguin.
7. La Declaració responsable s’ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies naturals respecte a la data que es pretengui realitzar l’acte. L’execució de les obres i instal·lacions s’han d’iniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la declaració responsable.
8. La Declaració responsable ha de determinar el termini d’execució de l’actuació, que en cap cas podrà ser superior a dos anys. L’inici de qualsevol obra o instal·lació a l’empara de la declaració responsable s’ha de comunicar a l’Ajuntament.
9. Deurà justificar el pagament dels tributs corresponents.
10. Ha de presentar l’autorització prèvia o l’informe conforme a la normativa sectorial que li sigui aplicable, o en el seu cas, adjuntar el certificat administratiu del silenci produït, quan la normativa contempli que la seva obtenció prèvia sigui a càrrec de la persona interessada.
11. Quan es realitzin reformes integrals que afectin als elements estructurals de l’edificació, la declaració responsable s’ha d’acompanyar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil del promotor de l’obra.
12. La declaració responsable si no va acompanyada de tota la documentació preceptiva no té els efectes previstos a l’art. 5 del RDL 8/2020.
13. En cap cas s’entendran adquirides per la declaració responsable facultats en contra de la legislació o el planejament urbanístic d’aplicació.
14. Només es pot presentar una declaració responsable per la mateixa edificació o habitatge una vegada cada sis mesos.

 


Documents Relacionats: