Gestions i serveis

Activitat no permanent recorregut


Objecte del Tràmit: Obtenir el títol habilitant que permeti la realització d’una activitat no permanent de recorregut.
Si no es compleixen les condicions d’activitat no permanent de recorregut, l’activitat no permanent es classificarà com a major, menor o innòcua, segons els seus paràmetres (vegeu el tràmit d’activitats no permanents).

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: S’entén per activitat no permanent de recorregut aquella que engloba les proves esportives, les marxes ciclistes i altres esdeveniments que es preveuen en l’RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, o norma que la substitueixi, sempre que es duguin a terme a les vies públiques pavimentades.
L’esmentat Reglament inclou, en el seu àmbit d’aplicació:

• Proves esportives l’objecte de les quals sigui competir en espai o temps per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Marxes ciclistes organitzades amb més de 50 ciclistes.
• Esdeveniments amb vehicles històrics.

Documentació a presentar: • Sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent de recorregut (AC13).
• DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
• Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l’activitat, si escau.
• Declaració d’activitat no permanent de recorregut (AC14).
• Permís de l’organització, expedit per la federació esportiva corresponent, quan així ho exigeixi la legislació esportiva (art. 3.a) de l’annex II de l’RD 1248/2003).
• Memòria de la prova, amb el contingut mínim indicat a l’art. 3.b) de l’annex II de l’RD 1428/2003).
• Si es requereix l’elaboració d’un pla d’autoprotecció, d’acord amb la normativa d’emergències:
o Còpia del pla d’autoprotecció.
o Acreditació, per part d’un tècnic/a competent, on s’indiqui que es compleixen tots els aspectes en la declaració d’activitat no permanent de recorregut, o projecte tècnic redactat en els termes fixats a l’art. 67.1.f) de la Llei 7/2013.
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC07).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques). Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: La tramitació i resolució de la sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent de recorregut.
Terminis de ciutadà: La persona titular que pretengui fer una activitat no permanent de recorregut ha de presentar la sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de trenta dies respecte a la data prevista de realització. La presentació de la sol·licitud amb una antelació inferior a la indicada anteriorment pot ser motiu de denegació de l’autorització.
Terminis de l'administració: El termini màxim establert normativament per resoldre i notificar l’expedient d’activitat no permanent de recorregut és de 30 dies, a comptar a partir de la data del registre d’entrada, d’acord amb l’art. 71.4 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Reial decret 1248/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Sentit del Silenci Administratiu: Si, una vegada transcorreguts els terminis abans indicats, no s’ha dictat i notificat una resolució expressa a la persona interessada, aquesta s’ha d’entendre estimada.
Observacions: Si, per poder realitzar l’activitat no permanent, és necessària l’ocupació de la via pública, la suspensió temporal dels nivells màxims de renous o qualsevol altre tipus d’autorització municipal, s’ha d’indicar a la mateixa sol·licitud.
 


Documents Relacionats: