Gestions i serveis

Activitat no permanent major, menor o innòcua


Objecte del Tràmit: Obtenir el títol habilitant que permeti la realització d’una activitat no permanent major, menor o innòcua.
S’entén per activitats no permanents les que es fan, de manera puntual, en un establiment físic, lloc o recorregut concret, sempre que hi concorrin alguns dels següents aspectes:

a) Que es prevegi una concurrència de públic superior a l’ocupació habitual de l’indret.
b) Que l’activitat que es vol dur a terme no es correspongui amb l’ús habitual de l’establiment o lloc.
c) Que l’exercici de l’activitat suposi una alteració del funcionament normal d’aquelles que es desenvolupen habitualment a l’establiment, lloc o recorregut.

En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible perquè es pugui dur a terme l’activitat. Aquestes activitat estan excloses de l’avaluació d’impacte ambiental.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: Les activitats no permanents incloses en aquest tràmit es poden classificar com a activitat major, menor o innòcua.
Les activitats no permanents de recorregut (proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments que es preveuen en l’RD 1428/2003, sempre que es duguin a terme en vies públiques pavimentades) tenen el seu tràmit específic.
• Tenen la classificació com a activitat NO PERMANENT MAJOR:
a) Aquelles activitats que, perquè puguin ser executades, precisen disposar d’un pla d’autoprotecció, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’emergències.
• Tenen la classificació com a activitat NO PERMANENT MENOR:
a) Aquelles activitats que no són majors, ni innòcues.
• Tenen la classificació com a activitat NO PERMANENT INNÒCUA: aquelles activitats en què concorren els següents punts:
a) Quan la capacitat no sigui superior a 100 persones, a l’interior d’edificis, o de més de 500 persones, a l’aire lliure.
b) Quan la càrrega de foc ponderada i corregida no sigui superior o igual a 200 Mcal/m2.
c) Que tenguin una durada no superior a set dies.
d) Que no s’hi faci ús de material pirotècnic.

Per determinar a quina categoria correspon cada tipus d’activitat, s’ha de comprovar, en primer lloc, si està inclosa en el supòsit de major; en cas que no hi estigui, s’ha de comprovar si té la consideració d’innòcua; i, en cas contrari, tindrà la consideració de menor.

Documentació a presentar: • Sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent (AC11).
• DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
• Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l’activitat, si escau.

Documentació addicional d’activitat no permanent major
• Descripció detallada de l’activitat que s’ha de dur a terme, a la qual s’ha de posar de manifest si aquesta es realitza en un establiment on es desenvolupa una activitat permanent, amb indicació de les actuacions, grups i artistes que hi han d’intervenir, si escau.
• Documentació tècnica, subscrita per tècnic/a competent, que consti de plànols i una memòria que ha de versar, almenys, sobre: higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d’incendis i altres riscos col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renous, fums, olors i similars, així com protecció del territori. Ha d’indicar, també, quines autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries.
• Còpia del pla d’autoprotecció que es tramiti a l’Administració competent en matèria d’emergències.
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC07).

Documentació addicional activitat no permanent menor
• Descripció detallada de l’activitat que s’ha de dur a terme, a la qual s’ha de posar de manifest si aquesta es realitza en un establiment on es desenvolupa una activitat permanent, amb indicació de les actuacions, grups i artistes que hi han d’intervenir, si escau.
• Documentació tècnica, subscrita per tècnic/a competent, que consti de plànols i una memòria que ha de versar, almenys, sobre: higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d’incendis i altres riscos col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renous, fums, olors i similars, així com protecció del territori. Ha d’indicar també quines autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries.
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC07).

Documentació addicional activitat no permanent innòcua
• Descripció/declaració d’activitat no permanent innòcua (AC.12)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques) Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: La tramitació i resolució de la sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent major, menor o innòcua.
Terminis de ciutadà: La persona titular que pretengui fer una activitat no permanent major o menor ha de presentar a l’Administració competent la sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de trenta dies respecte a la data prevista de realització. La persona titular que pretengui fer una activitat no permanent innòcua ha de presentar a l’Administració competent la sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de quinze dies respecte a la data prevista de realització. La presentació de la sol·licitud amb una antelació inferior a la indicada anteriorment pot ser motiu de denegació de l’autorització.
Terminis de l'administració: El termini màxim establert normativament per resoldre i notificar l’expedient d’activitat no permanent major i menor és de 30 dies, a comptar a partir de la data del registre d’entrada, d’acord amb l’art. 69 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions. El termini màxim establert normativament per resoldre i notificar l’expedient d’activitat no permanent innòcua és de 15 dies, a comptar a partir de la data del registre d’entrada, d’acord amb l’art. 70.4 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: Si, una vegada transcorreguts els terminis abans indicats, no s’ha dictat i notificat una resolució expressa a la persona interessada, es pot entendre:
• Desestimada, per a les sol·licituds d’autorització d’activitats no permanents majors i menors.
• Estimada, per silenci administratiu, la sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent innòcua.

Observacions: Si, per poder realitzar l’activitat no permanent, és necessària l’ocupació de la via pública, la suspensió temporal dels nivells màxims de renous o qualsevol altre tipus d’autorització municipal, s’ha d’indicar a la mateixa sol·licitud.
 


Documents Relacionats: