Gestions i serveis

Comunicació prèvia d'inici d'obres (quan no afecten activitats)
Tramitar

Objecte del Tràmit: Realitzar una comunicació prèvia d'inici d'obres
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o que no precisen de projecte, i que es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici als supòsits previstos a la Llei 12/2017, ja que comporten la sol·licitud de llicència d’obres sense projecte:

* Obres que afectin elements catalogats o protegits
* Obres situades en sòl rústic protegit
* Obres de legalització
* Tancament de solars
No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici als supòsits previstos a la Llei 12/2017, d’acord amb la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19:
* Obres d’escassa entitat constructiva i econòmica, en sòl urbà, amb pressupost inferior a 3.000€ i executades exclusivament en interiors (en aquests casos, amb un límit d’una intervenció anual, no cal comunicar-la).

EN QUINS EMPLAÇAMENTS ES POT FER EL TRÀMIT ON LINE?
Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà. S’exceptuen:

* Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral o sotmeses a informe previ de l’Autoritat Portuària.
* Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

QUIN TIPUS DE COMUNICACIONS PRÈVIES ES PODEN TRAMITAR ON LINE?

Obres a habitatges o locals:
1) Obres en façana:
*Repicats, arrebossats i pintats de parets. Condició de colors per al centre històric (zones 1 i 2 del PGOU): la façana es pintarà en color blanc o en tons clars de les gammes ocre i gris.
*Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions. Condició de fusteria per al centre històric: la fusteria exterior serà de color verd fosc, de forma i característiques tradicionals i amb les mides actuals.
*Instal·lar comptadors en façana.
*Canviar o posar sòcol. Condició de sòcol per al centre històric: el sòcol serà de pedra natural de textura mate.
*Aplacar o revestir façana. Condició d’aplacat per al centre històric: l'aplacat es farà amb peces de marès o similar, sense bisellar i de mides tradicionals (33x40 o 40x70 cm).

2) Obres en cobertes:
* Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
*Aïllament de cobertes.

3) Obres en els interiors dels edificis:
*Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets, en cuines, banys o altres dependències.
*Pavimentació o substitució de paviments, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar falsos sostres o cel rasos, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar instal·lacions, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar sanitaris, en cuines, banys o altres dependències.
*Construir o renovar fossa sèptica.
*Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada.

4) Obres en els exteriors dels edificis:
*Treballs de jardineria.
*Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
*Pavimentar pati o terrasses descobertes.
*Renovar revestiment de piscina.

6) Obres a la via pública:
* Reparació de fugues o avaries d'escomeses de serveis. Condicions per a obres a la via pública: es reposaran correctament els paviments afectats de la via pública; s'avisarà a Hidrobal i a la Policia Local abans d'efectuar les obres.

Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar a través de sol·licitud presencial.

Documentació a presentar: COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB TRÀMIT PRESENCIAL
- Instància de comunicació prèvia correctament omplerta
- Pressupost redactat pel contractista
- Plànol indicant les obres a realitzar, diferenciant l’estat actual de l’estat futur.
- Fotografia
- Comunicació del constructor


Aquest tràmit no contempla els casos d’obres destinades a iniciar una nova activitat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: TRÀMIT ON LINE
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa del 5% s/. pressup. (mínima de 25€ i màxima de 145€). ICIO 1% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local (Departament de Mobilitat, c/ Pedro Maria Cardona, 1. tel. 971368109).

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.

 


Documents Relacionats: