Comissions informatives

Les comissions informatives són, com el seu nom indica, òrgans municipals formats per regidors i regidores dels diferents grups polítics, en proporció a la seva representació en el Ple municipal, que tenen la missió d’informar, estudiar, debatre i dictaminar assumptes municipals. El dictamen efectuat per la comissió informativa és el punt de partida en tots els temes que ha de tractar el Ple municipal.

Per a casos o períodes puntuals, es poden crear comissions informatives especials.

Actualment, hi ha 5 comissions informatives:
 1. Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització econòmica.
 2. Comissió Informativa de Serveis Socials, Cultura, Educació i Esports.
 3. Comissió Informativa d’ Urbanisme i Ciutat.
 4. Comissió Informativa de Medi Ambient, Recursos i Sostenibilitat.
 5. Comissió Especial de Comptes


1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS , HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

President:
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (PSOE)

Vocals:
 • Sra. Águeda Reynés Calvache (PP)
 • Sr. Mateu Ainsa Coll (PP)
 • Sr. Basili Ferrer Florit (PP)
 • Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez (PP)
 • Sra. Margarita Pons Sintes (PP)
 • Sra. María José Camps Orfila (PSOE)
 • Sr. Carlos Montes Vivancos (PSOE)
 • Sra. Carme Seguí Puntas (PSOE)
 • Sr. Antoni Carrillos Cantó (ARA MAÓ)
 • Sra. Catalina Ferrer Florit (ARA MAÓ)
 • Sra. Conxa Juanola Pons (ARA MAÓ)
 • Sra. Maria Pons Roselló (Cs)

Suplents:
 • Sr. David Domínguez Pérez (PP)
 • Sra. Ana Lía Noval García (PP)
 • Sr. Bernardino Gelabert Petrus (PP)
 • Sr. Enric Mas Martínez (PSOE)
 • Sr. José Manuel García Pascual (PSOE)
 • Sra. Dolores Antonio Florit (PSOE)
 • Sr. Manuel Lora Buzón (ARA MAÓ)
 • Sr. Rafael Muñoz (ARA MAÓ)


2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS.

President:
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (PSOE)

Vocals:
 • Sra. Águeda Reynés Calvache (PP)
 • Sr. Bernardino Gelabert Petrus (PP)
 • Sr. David Domínguez Pérez (PP)
 • Sra. Margarita Pons Sintes (PP)
 • Sr. Basili Ferrer Florit (PP)
 • Sr. Carlos Montes Vivancos (PSOE)
 • Sr. Enric Mas Martínez (PSOE)
 • Sr. José Manuel García Pascual (PSOE)
 • Sr. Antoni Carrillos Cantó (ARA MAÓ)
 • Sra.Catalina Ferrer Florit (ARA MAÓ)
 • Sra. Conxa Juanola Pons (ARA MAÓ)
 • Sra. Maria Pons Roselló (Cs)

Suplents:
 • Sra. Ana Lía Noval García (PP)
 • Sr. Mateu Ainsa Coll (PP)
 • Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez (PP)
 • Sra. Carme Seguí Puntas (PSOE)
 • Sra. María José Camps Orfila (PSOE)
 • Sra. Dolores Antonio Florit (PSOE)
 • Sr. Rafael Muñoz Campos (ARA MAÓ)
 • Sr. Manuel Lora Buzón (ARA MAO)


3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I CIUTAT

President:
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (PSOE)

Vocals:
 • Sra. Ana Lia Noval Garcia (PP)
 • Sr. Bernardino Gelabert Petrus (PP)
 • Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez (PP)
 • Sr. David Domínguez Pérez (PP)
 • Sr. Mateu Ainsa Coll (PP)
 • Sra. Dolores Antonio Florit (PSOE)
 • Sra. Carmen Segui Puntas (PSOE)
 • Sr. Jose Manuel Garcia Pascual (PSOE)
 • Sr. Antoni Carrillos Cantó (ARA MAÓ)
 • Sr. Manuel Lora Buzon (ARA MAÓ)
 • Sra. Conxa Juanola Pons (ARA MAÓ)
 • Sra. Maria Pons Roselló (Cs)

Suplents:
 • Sra. Águeda Reynes Calvache (PP)
 • Sr. Basili Ferrer Florit (PP)
 • Sra. Margarita Pons Sintes (PP)
 • Sr. Carlos Montes Vivancos (PSOE)
 • Sra. María José Camps Orfila (PSOE)
 • Sr. Enric Mas Martínez (PSOE)
 • Sr. Rafael Muñoz Campos (ARA MAÓ)
 • Sra. Catalina Ferrer Florit


4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, RECURSOS I SOSTENIBILITAT

President:
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (PSOE)

Vocals:
 • Sr. Mateu Ainsa Coll (PP)
 • Sra. Ana Lia Noval Garcia (PP)
 • Sr. Basili Ferrer Florit (PP)
 • Sra. Margarita Pons Sintes (PP)
 • Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez (PP)
 • Sra. Dolores Antonio Florit (PSOE)
 • Sra. Carmen Segui Puntas (PSOE)
 • Sr. Jose Manuel Garcia Pascual (PSOE)
 • Sra. Conxa Juanola Pons (ARA MAÓ)
 • Sr. Manuel Lora Buzon (ARA MAÓ)
 • Sr. Rafael Muñoz Campos (ARA MAÓ)
 • Sra. Maria Pons Roselló (Cs)

Suplents:
 • Sr. Bernardino Gelabert Petrus (PP)
 • Sra. Águeda Reynés Calvache (PP)
 • Sr. David Domínguez Pérez (PP)
 • Sr. Enric Mas Martinez (PSOE)
 • Sra. María José Camps Orfila (PSOE)
 • Sr. Carlos Montes Vivancos (PSOE)
 • Sr. Antoni Carrillos Cantó (ARA MAÓ)
 • Sra. Catalina Ferrer Florit (ARA MAÓ)


5. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President:
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (PSOE)

Vocals:
 • Sra. Águeda Reynés Calvache (PP)
 • Sra. Ana Lia Noval Garcia (PP)
 • Sr. Bernardino Gelabert Petrus (PP)
 • Sr. Mateu Ainsa Coll (PP)
 • Sr. Basili Ferrer Florit (PP)
 • Sra. María José Camps Orfila (PSOE)
 • Sr. Carlos Montes Vivancos (PSOE)
 • Sra. Carmen Segui Puntas (PSOE)
 • Sr. Antoni Carrillos Cantó (ARA MAÓ)
 • Sra. Conxa Juanola Pons (ARA MAÓ)
 • Sr. Rafael Muñoz Campos (ARA MAÓ)
 • Sra. Maria Pons Roselló (Cs)

Suplents:
 • Sra.Beatriz Estopiñan Gonzalez (PP)
 • Sra. Margarita Pons Sintes (PP)
 • Sr. David Domínguez Pérez (PP)
 • Sr. Enric Mas Martínez (PSOE)
 • Sr. José Manuel García Pascual (PSOE)
 • Sra. Dolores Antonio Florit (PSOE)
 • Sr. Manuel Lora Buzon (ARA MAÓ)
 • Sra. Catalina Ferrer (ARA MAÓ)