Polítiques d'igualtat. Què és?

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat és l’àrea encarregada de vetllar per la defensa dels drets de dones i homes en igualtat de condicions, així com l’encarregada d’introduir la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat.

L’Ajuntament de Maó ha estat pioner en la creació d’una Regidoria de Polítiques d’Igualtat, als anys noranta, a Menorca, i ha desenvolupat i aplicat estratègies i polítiques enfocades a promoure la plena igualtat de drets entre dones i homes.

Els canvis legislatius i socials que s’han produït al llarg d’aquesta dècada han estat notables. A escala estatal, l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes , conjuntament amb la creació del primer Ministeri d’Igualtat, han estat dues grans fites que estan impulsant les polítiques d’igualtat i millorant la situació de les dones per a l’assoliment de la plena igualtat.