Consell municipal d'igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Maó va aprovar, en data 28 de gener del 2010, la constitució del Consell Municipal d’Igualtat. Es tracta de l’òrgan de participació democràtica de la ciutadania de Maó que s’ocuparà de vetllar perquè la igualtat d’oportunitats sigui una realitat, així com perquè aquest principi estigui present en les polítiques i accions municipals.

La Presidència del Consell Municipal d’Igualtat recau en la regidora de d’Igualtat, Sra. Carmen Moya.

Es reuneix, com a mínim, quatre vegades cada any.

Finalitat

El Consell Municipal d’Igualtat té la finalitat d’elaborar estudis, informes i propostes per fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Maó.

Objectius
 

 • Estimular i enfortir la participació i l’associacionisme de la ciutadania
 • Contribuir al desenvolupament efectiu dels drets de la dona i a l’eliminació de les barreres que dificulten la igualtat real i efectiva d’ambdós sexes
 • Impulsar la coordinació, la col•laboració i la cooperació entre les associacions, entitats i institucions que realitzen activitats per a la promoció de la igualtat d’oportunitats
 • Integrar de forma transversal la perspectiva de gènere a totes les àrees municipals i institucions ciutadanes
 • Contribuir a l’aparició de canvis que ens portin a una societat més justa, solidària i igualitària
 • Constituir un espai de recollida, estudi i valoració de les demandes socials sorgides de la ciutadania, així com de sectors i col•lectius socials, en matèria de gènere
 • Considerar i promocionar l’educació permanent com a recurs per a la transmissió i instauració de valors socials positius, i per a la superació de factors de discriminació

Estructura del Consell

Són òrgans del Consell Municipal d’Igualtat de Maó:
 

 • La Presidència
 • La Vicepresidència
 • La Secretaria
 • L’Assemblea Plenària, integrada per persones representants de les diferents associacions del municipi que, en els seus projectes, contemplen l’objectiu de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.