Aigua de consum

L’aigua potable de Maó només s’abasteix de l’aigua dolça que plou i que aconsegueix filtrar-se en el subsòl. A partir de l’extracció als diferents pous, l’aigua és emmagatzemada als dipòsits on rep un tractament de potabilització per tal d’assegurar totes les garanties sanitàries. Un cop és abocada a la xarxa de distribució arriba a totes les llars del municipi.


NitratsProcedència de l'aigua de consum
Els aqüífers són grans masses d’aigües subterrànies formades per roques poroses i permeables on l’aigua hi circula i s’hi emmagatzema. Els principals aqüífers de Menorca es situen a la part sud i oest, l’aqüífer d’és Migjorn, constituït per roca de marès i al nord, l’aqüífer de Subaida.
L’aigua dolça de Menorca és extreta únicament a partir d’aquests aqüífers mitjançant la construcció de pous i dipòsits. El municipi de Maó disposa de 22 pous distribuïts en 4 xarxes principals, les quals formen el sistema d’abastament del casc urbà.
 
La baixada del nivell de l’aigua dels aqüífers és degut a possibles causes com el creixement urbanístic, la intensificació del sector agrari, el desaprofitament de les aigües pluvials i/o el canvi climàtic, que malgrat el règim de pluges abundants no serveixen per frenar aquesta dinàmica negativa. D’aquí, la problemàtica de l’aigua i la necessitat d’impulsar mesures d’estalvi i de sensibilització per preservar aquest recurs escàs.
  
El consum diari aproximat d’aigua al municipi de Maó és de 6.800 m3 i de 2.500.000 m3 anuals. L’augment continuat del consum d’aigua dolça --no només a Maó, sinó a tot Menorca-- ens fa entrar en una dinàmica que dificulta la sostenibilitat del recurs i afecta tothom, per la disminució de l’aigua disponible a l’aqüífer i per la reducció de la seva qualitat.
En el gràfic s’observa com mentre es manté estable el volum d’aigua subministrat pel consum urbà a Maó, disminueix el volum d’aigua extret.
 
Font: DGRH (Direcció General de Recursos Hídrics)


Hidrobal

Hidrobal és l’empresa concessionària del servei d’aigua i sanejament a Maó que realitza els controls rutinaris pertinents per conèixer la qualitat de l’aigua de consum segons els criteris sanitaris establerts pel Real Decret 140/2003 de 7 de febrer. Compta amb l’oficina d’atenció ciutadana al C/ Amazonia, 40-Local (Urb. Malbuger) , de dilluns a divendres, de 8 a 13 hores, i amb el telèfon 971 36 86 56 - 971 36 60 00.
 
També disposa del servei d’oficina virtual (www.hidrobal.net) per tal de gestionar tots els serveis des de casa i permet consultar la factura en línia, reduint l’acumulació de paper i, d’aquesta manera, contribuint a la protecció del medi ambient.