Objectius generals

OBJECTIUS GENERALS


  • Promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’establiment de polítiques, accions i mesures específiques per acabar amb les discriminacions i augmentar la presència de dones en els àmbits polític, social, laboral, econòmic, urbanístic, educatiu i cultural.
  • Introducció de la perspectiva de gènere de manera transversal (mainstreiming) en totes les polítiques, plans, programes, projectes que realitzi l’Ajuntament de Maó, per promoure la igualtat real i efectiva.
  • Donar una resposta integral davant les necessitats de les dones de la nostra ciutat.
  • Promoure la coeducació com a base de l’educació.
  • Promoure mesures per reorganitzar els temps i les feines tenint present les necessitats de dones i homes en la seva vida quotidiana.
  • Promoure mesures d’inclusió social per als col·lectius de dones que per la seva situació de vulnerabilitat corren el risc de ser excloses.
  • Sensibilització i prevenció de la violència contra les dones.