Protocol General

LA JUNTA DE CAIXERS

Tota celebració necessita unes persones que s’encarreguin de la seva organització. A aquesta necessitat respon l’existència de la Junta de Caixers.

La resta de membres de la Colcada també han de tenir assumit el desig d’una celebració decorosa –i alegre, a la vegada– de la festa i dels actes que la formen.

La Junta de Caixers de Maó té l’honor de representar tots els caixers i cavallers del terme en els actes protocol·laris relacionats amb les colcades del terme municipal de Maó.

En coincidència amb la festivitat de Sant Antoni, el batle nomena el caixer batle. L’elecció de la resta de la Junta de Caixers es fa mitjançant sorteig entre tots els cavallers i fabiolers majors d’edat del terme de Maó, que manifestin el desig de representar cada càrrec concret. La Junta s’elegeix biennalment.

FORMEN LA JUNTA:

· El caixer batle, que és el propi batle o bé un/a regidor/a en qui delegui i que té la funció de presidir la Colcada.
· El caixer capellà, que és el rector d’una parròquia de Maó, o bé un prevere de la diòcesi en qui l’autoritat eclesiàstica delegui, el qual representa l’Església a la Colcada.
· El caixer pagès, que és un dels pagesos del terme que participa a la Colcada i que té la funció d’executar les decisions preses pel caixer batle.
· El caixer sobreposat o fadrí, jove pagès o menestral del poble que té l’encàrrec de portar la bandera.
· El caixer casat o menestral és el capdavanter de la Junta de Caixers a la Colcada.
· 2 caixers vocals, que actuen com a ajudants del menestral.
· El caixer que representa el batle a Sant Climent.
· El caixer que representa el batle a Llucmaçanes.
· El fabioler, que obre la Colcada a toc de fabiol.

ATRIBUCIONS DE LA JUNTA

L’Ajuntament de Maó, successor de l’antiga Universitat, la qual nomenava les juntes de caixers i vetllava pel bon ordre de la Colcada i dels altres actes de la festa, va delegar en les juntes de caixers d’anys anteriors aquesta potestat i la redacció definitiva dels protocols que actualitzen les normes de la festa.
La Junta té la potestat de resoldre tots els conflictes que tenguin relació amb els actes eqüestres, presidir les colcades de Maó, Sant Climent i Llucmaçanes, així com altres actes tradicionals de la festa, i dur a terme l’organització dels actes de les Festes de Gràcia en què participa la Colcada.

El caixer batle, una vegada escoltada l’opinió de la resta dels membres de la Junta, i sempre per causes justificades, té la potestat de decidir la supressió de qualsevol dels actes relacionats amb la Colcada.

Els membres de la Junta de Caixers inicien la Colcada i la clouen. Així, després del fabioler, que obre la formació, hi van el caixer fadrí, el caixer casat, els dos caixers vocals i els representants del batle a Sant Climent i a Llucmaçanes.

A continuació es col·loquen els cavallers, distribuïts per termes. Finalment, el caixer pagès, el caixer capellà i el caixer batle.

INDUMENTÀRIA DELS PARTICIPANTS, CAVALLERS I CAIXERS


FestesEl caixer batle vestirà calçons, guardapit, camisa i corbatí blancs, frac negre, botes i cinturó negres, esperons, guindola, guants blancs, fuet amb mànec de plata i la medalla de la ciutat.

El caixer capellà porta calçons, guardapit, capa i frac negre, alçacoll, botes i esperons, guindola, guants blancs i fuet amb mànec de plata.

El fabioler vesteix camisa i calçons blancs, frac, jaleco, corbatí, cinturó, polaines, calcetins i sabates negres, esperons, guindola i fuet de tireta de bou. Damunt un ase, toca el tambor i sona el fabiol, interpretant les melodies pròpies de la festa en els actes protocol·laris.

Tots els cavallers, homes i dones, porten guindola, vesteixen frac, corbatí i jaleco negre, calçons i camisa blancs; sabates i calcetins negres, polaines, esperons i fuet de verga de bou. Els caixers fadrí i casat duen jaleco, corbatí blancs, i botes.


La indumentària haurà de ser impecable, amb la major pulcritud possible. Els participants no podran ostentar cap insígnia, distintiu ni ornament personal que rompi la unitat estètica de la vestimenta.

En el cas de Llucmaçanes i Sant Climent, els membres de la Junta de Caixers mantindran la mateixa indumentària; en canvi, la resta de participants de la Colcada no porten guardapit.

INDUMENTÀRIA DELS CAVALLS

Tots els cavalls que prenen part a la Colcada han de ser cavalls sencers i, si és possible, de raça menorquina. Hauran de ser cavalls acostumats a les festes, a fi d’evitar accidents, i no es permetrà que se’ls fustigui en excés durant les celebracions.

Els cavalls del caixer batle i del caixer capellà no porten flocs a la cabeçada i la seva coa va amollada. El cavall del caixer batle du la buldrafa representativa de l’Ajuntament. Els representants del batle a Sant Climent i Llucmaçanes portaran la buldrafa de l’Ajuntament de Maó en les festes dels seus respectius pobles.

Els altres cavalls duen la cabeçada enramada, el mirall, la buldrafa vistosa, que no podrà ser retirada en cap moment, la coa feta, enfundada i coberta amb flocadures.