Ordenances Fiscals

     
1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES BOIB 176 del 25/12/2021
2. IMPOST MUNICIPAL SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA BOIB 214 del 26/12/2020
3. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Ordenança actualment en revisió per a adaptar-se al RDL 26/2021
BOIB 161 del 21/11/2013
4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES BOIB 214 del 26/12/2020
5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES BOIB 214 del 26/12/2020
7. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS BOIB 193 del 27/12/2011
8. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I PER LA IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE BOIB 193 del 27/12/2011
9. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM BOIB 15 del 31/01/2013
10. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS FÚNEBRES I SERVEIS EN ELS CEMENTERIS MUNICIPALS BOIB 56 del 24/04/2014
11. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS BOIB 193 del 27/12/2011
12. TAXES PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS CULTURALS I D'OCI BOIB 191 del 31/12/2010
13. TAXA PER ELS SERVEIS A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BOIB 193 del 27/12/2011
14. TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES  POTABLES, NOUS SUBMINISTRAMENTS I EXPANSIÓ DE LES XARXES BOIB 14 del 29/01/2013
15. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCINES MUNICIPALS BOIB 111 del 08/08/2013
16. PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL COMUNITARI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA BOIB 095 del 17/07/2021
17. TAXA PER  L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC BOIB 34 del 11/03/2021
18. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA BOIB 72 del 30/05/2019
19. TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS BOIB 92 del 20/06/2012
20. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS BOIB 193 del 27/12/2011
21. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’ESCORXADOR  
22. TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS BOIB 193 del 27/12/2011
23. PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES AL PÀRQUING DE S’ESPLANADA  
24. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS  
25. PREUS PÚBLICS REGULADORS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ESCOLES INFANTILS DE 0 A 3 ANYS BOIB 86 del 1/07/2021
26. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS BOIB 50 del 10/04/2012
27. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VISITES I ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS AL CENTRE D’ART I D’HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ, A L’EDIFICI CA N’OLIVER BOIB 34 del 11/03/2021