Formació ocupacional

El sistema de formació professional, a Espanya, està integrat per dos subsistemes: la formació professional reglada o inicial, que depèn del Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes, i el subsistema de formació professional per a l’ocupació, adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal i de les comunitats autònomes.

Les acreditacions oficials de les qualificacions en l’àmbit laboral són els certificats de professionalitat.

El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, estableix que un certificat de professionalitat configura un perfil professional entès com un conjunt de competències professionals identificable en el sistema productiu i reconegut i valorat en el mercat laboral.

Tant el subsistema laboral, com l’educatiu, estan vinculats per les unitats de competència, de forma que una vegada acreditades són reconegudes pels dos subsistemes.

La formació ocupacional té per objecte la qualificació professional de les persones per al desenvolupament d’una professió; i, com a conseqüència, augmentar les possibilitats d’accés a una feina.

Aquesta qualificació permet a les persones una millor adaptació als processos de canvi de les empreses i el mercat laboral, i poder adquirir o millorar les competències pròpies de la professió que es vol desenvolupar.

Per a les empreses, la formació ocupacional facilita assolir objectius empresarials, a través de la qualificació del seu equip humà.

La formació ocupacional es desenvolupa en aules homologades amb aquesta finalitat, equipades amb instal·lacions multimèdia, així com en aules taller, amb els recursos necessaris per a impartir diverses especialitats pràctiques en un context similar al real.