Transició a la vida adulta

Objectius
  • Donar suport i acompanyament integral a joves, des d’una intervenció socioeducativa i familiar.
  • Fomentar les capacitats bàsiques que permetin el desenvolupament de la persona.
  • Aturar processos d’aïllament i situacions de risc greus.
  • Desenvolupar cada jove en la mesura de les seves possibilitats i necessitats, habilitats i competències personals, per al seu desenvolupament en la transició a la vida adulta.


En què consisteix L’educador/a treballa amb cada jove a escala individual, per acompanyar-lo en la transició a la vida adulta. Es fa un acompanyament per treballar objectius i connectar-los a la xarxa social. Es treballen aspectes vitals de la persona: educatius i d’inserció laboral, de salut (conductes de risc i autodestructives, com consum de drogues, autolesions, trastorns alimentaris...), dificultats econòmiques i d’habitatge, competències personals i habilitats socials per desenvolupar processos d’autonomia personal, relacions familiars, etc. Per aconseguir tot l’anterior, també serà necessari estar coordinats i connectar cada jove amb els diferents recursos i serveis de la ciutat.


A qui va dirigit
  • Joves entre 18 i 25 anys que necessiten un acompanyament socioeducatiu i familiar per intervenir en situacions vulnerables i de risc.