Mesa de contractació

Les persones que formaran part de la Mesa de Contractació, per a la qualificació dels documents, l’examen i valoració de les ofertes, es designaran de conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona, apartat 7, de l’LCSP, i art. 326 de l’esmentada Llei, tal i com s’indica a continuació, sense perjudici que pugui ser assistida pels tècnics i el personal d’assessorament que es considerin necessaris:
 

  • President/a: Regidor/a amb competència en la matèria objecte del contracte o regidor/a en qui delegui
  • Vocals: Secretària municipal o persona que la substitueixi
  • Interventor municipal o persona que el substitueixi
  • Tècnic/a en la matèria objecte del contracte o persona que el substitueixi
  • Secretària: Tècnica de Contractació, o persona que la substitueixi

La composició nominativa de la Mesa s’aprovarà per l’òrgan de contractació i es publicarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. (Es pot consultar la informació corresponent a cada Mesa al següent enllaç)