Qualitat de l'aire a maó

La qualitat de l’aire és una indicació que determina si l’aire està lliure de contaminants i, per tant, si és apte per ser respirat.

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia a partir de les emissions a l’aire des dels diferents focus emissors de contaminants de l’atmosfera. Amb la finalitat de minimitzar aquesta contaminació, resulta necessari, per una banda, controlar les emissions atmosfèriques; i, per l’altra, controlar i vigilar la presència d’elements contaminants a l’aire, a determinats punts.

Segons la seva procedència, els agents contaminats atmosfèrics poden ser de dos tipus:

  • D’origen natural: La seva presència a l’atmosfera es produeix per abocaments naturals, com és el cas de les erupcions volcàniques, els incendis forestals o la pols sahariana.
  • D’origen antropogènic: Són els contaminants abocats per les activitats humanes. És el cas de les emissions dels vehicles automòbils, les activitats industrials (centrals tèrmiques, indústries químiques, etc.) o les calefaccions.

Amb l’objectiu d’avaluar el nivell de cada contaminant, les illes Balears compten amb una xarxa de vigilància i control de qualitat de l’aire, que mesura en temps real tots aquests contaminants: el diòxid de sofre (SO2), els òxids de nitrogen (NOx), el monòxid de carboni (CO), les partícules (PM10), l'ozó (O3) i els hidrocarburs, com el benzè (BEN).

La xarxa de vigilància consta, a Maó, d’una estació mòbil i una de fixa, l’estació de Pous, que diàriament mesuren els contaminats esmentats anteriorment.

Les darreres mesures preses a l’estació de Pous ens van indicar que els valors d’ozó (O3) eren a prop de superar el llindar d’informació de 180 μg/m3. Encara que són nivells esperats en zones de la Mediterrània --sobretot en els mesos d’abril i maig-- val a dir que el 19 de març d’enguany es va superar aquest valor llindar, en registrar 185 μg/m3.

A més, a la citada estació és on mesuren un dels valors més alts de diòxid de sofre (SO2) de les Balears, a causa de la influència de la central elèctrica i de l’activitat portuària.

Per aquest motiu, i per prevenir la tendència a l’alça de valors d’aquests contaminants, l’Ajuntament de Maó està treballant per implantar mesures que ens ajudin a millorar l’actual situació. Entre aquestes, hem de destacar que estem en contacte amb la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic per convenir l’elaboració d’un Pla de millora de la qualitat de l’aire per al nostre municipi.

El següent enllaç de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a la Secció d’Atmosfera, ens permet conèixer diàriament l’índex de la qualitat de l’aire de totes les estacions de les illes Balears, entre les quals figura l’estació de Pous, a Maó.