La petjada de carboni a maó

Logo pacto Alcaldes La petjada de carboni de les ciutats és un indicador de les emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) procedent del cicle de vida complet de les activitats d’una ciutat.

L’Inventari de les Emissions de Referència (IER) és una eina de recopilació de dades que es divideix en diferents categories : electricitat, calefacció i combustibles industrials, processos industrials, transport aeri, aviació, transport urbà, transport marítim i residus.

L’objectiu del qual és obtenir informació sobre el major nombre possible d’activitats contaminants de l’atmosfera i, d’aquesta manera, tenir una estimació global de les emissions dels gasos que genera la ciutat per tal d’establir polítiques de prevenció i de correcció de la contaminació.

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és un compromís voluntari en el qual participen autoritats locals i regionals, que es comprometen a millorar l’eficiència energètica i a utilitzar fonts d’energia renovables. Totes les persones signants es proposen superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 20% per al 2020, respecte als nivells del 1990.

El Pacte ofereix a les autoritats signants una estratègia sistematitzada, comuna a tot el territori de la Unió Europea, que ajuda a la planificació i al control en matèria de gestió energètica local, així com a la implantació de mesures d’adaptació al clima i de desenvolupament local sostenible.

Les persones signants del Pacte es comprometen a desenvolupar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), l’elaboració del qual té, com a punt de partida, els resultats d’un Inventari d’Emissions de Referència (IER) i una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitat al canvi climàtic de cada municipi respectiu.

Aquest Pla d’Acció destaca les activitats i les mesures previstes per les autoritats signants, per tal de complir els seus compromisos; i, així mateix, estableix els terminis corresponents i l’assignació de responsabilitats.

L’Ajuntament de Maó treballa, des del 2016, en la elaboració de l’Inventari d’Emissions de Referència (IER) al municipi, que ja es troba enllestit. També té iniciada la redacció del Pla d’acció de mitigació, per tal de reduir la demanda energètica.

Per tant, resulten més que evidents tant la seva motivació, com els compromisos institucionals assumits com a conseqüència de la seva adhesió als criteris establerts pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.