L'alcalde

És la figura representativa de l’Ajuntament i presideix tots els òrgans municipals. Les seves competències són les derivades de l’activitat municipal, tant en l’àmbit polític com en l’aplicació de normes i direcció del personal. En cas d’absència, la substitueix en les seves funcions un altre membre del Consistori, normalment un tinent o una tinenta d’Alcaldia, que actua, durant el citat període, com a alcalde/essa accidental.