DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Es considera informació pública tota aquella informació elaborada per l’Administració i que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

Tots els ciutadans majors de setze anys, poden exercir aquest dret a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

El dret d’accés a la informació només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per:
 • La seguretat nacional.
 • La defensa.
 • Les relacions exteriors.
 • La seguretat pública.
 • La prevenció, la investigació i la sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 • Els interessos econòmics i comercials.
 • La política econòmica i monetària.
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 • La protecció del medi ambient.