Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
25/07/2017
La mesura va ser acordada a Junta de Portaveus per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, sensibles a l’incertesa generada als ciutadans.
 

L'Ajuntament paralitza la liquidació de l'Impost sobre plusvàlues en aquells casos en què no hi hagi increment de valor de l'immoble

L'Ajuntament de Maó informa sobre l'aplicació de la recent sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys (plusvàlua municipal)

La mesura va ser acordada a Junta de Portaveus per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, sensibles a l’incertesa generada als ciutadans.

Maó, 25 de juliol de 2017

La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, publicada al BOE núm. 142, del passat 15 de juny de 2017, resol que, sobre la base del respecte al principi de capacitat econòmica, és procedent estimar la qüestió d’inconstitucionalitat i, en conseqüència, declarar que els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4, tots ells del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, són inconstitucionals i nuls, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor del sòl.

Davant la situació creada, l’Ajuntament informa:

1) L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana no és contrari a la Constitució Espanyola, amb caràcter general. Ho és únicament en aquells casos en què se sotmetin a tributació aquells supòsits que no presentin augment del valor del sòl en el moment de la transmissió.

2) Atès que el Tribunal no s’ha pronunciat respecte a la data d’efectes de la Sentència, i per aplicació del que preveu l’article 38.1 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, els efectes d’aquesta tindran caràcter general a partir de la seva publicació al BOE, el passat 15 de juny.

3) Mentre el legislador estatal procedeixi a les modificacions legislatives que ordena l’esmentada Sentència, l’Ajuntament procedirà, prèvia sol·licitud de les persones afectades, a ajornar l’emissió de les liquidacions o de l’obligació de pagament fins que es resolgui aquesta situació d’incertesa jurídica, en tots aquells casos en què el valor de transmissió sigui inferior al valor d’adquisició de l’immoble concret de què es tracti.

4) Amb aquesta finalitat, s’arbitrarà el corresponent formulari, que estarà disponible a través de la pàgina web Declaració IIVTNU específica.

5) En el moment en què es produeixin les reformes legals necessàries per donar el compliment degut als termes de la Sentència del Tribunal Constitucional, es realitzaran les actuacions necessàries per regularitzar la situació tributària dels afectats.

Imatge