Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles


Objecte del Tràmit: L’exempció de l’IVTM per tractar-se de vehicles i maquinària agrícola.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l’Ajuntament de Maó
Qui ho pot demanar: Les persones titulars de vehicles i maquinària agrícola amb domicili fiscal a Maó, que comptin amb la cartilla d’inspecció agrícola.
Requisits a complir: Vehicles i maquinària agrícola que comptin amb la cartilla de inspecció agrícola.
Documentació a presentar: - Instància sol·licitant l’exempció
- Cartilla d’inspecció agrícola
- En cas de sol·licitar devolució de l’import ingressat indegudament, núm. de compte on poder fer la transferència

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó, Pl. Constitució 1.
Per telèfon (només informació): 971369800, Oficina d’Atenció Ciutadana
Per correu: Ajuntament de Maó (Oficina d’Atenció Ciutadana), Pl. Constitució 1, 07701 Maó
Per FAX (només informació): 971350648
Correu electrònic: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: L’exempció de pagament de la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles i maquinària agrícola
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables: 100% sobre la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Resposta al ciutadà: Notificació de decret d’Alcaldia.
Marc Legal: - Art. 93.1.g) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
- Art. 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sentit del Silenci Administratiu: Segons Art. 104.4.a), “els obligats tributaris podran entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment”
Observacions:
 


Documents Relacionats: